Uskutečnilo se

USKUTEČNILO SE V ROCE 2022:
Bůh s Vámi! My Tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujem Vám..." takto koledovaly i děti z rokycanské farnosti v obci Kamenný Újezd u Rokycan. Pod vedením ministranta Jury děti obcházely obcí převlečeny do krásných královských rouch a vybaveny kasičkou Charity. O štědrosti kameňáckých občanů nemůže býti pochyb, protože v pátečních a sobotních pochůzkách děti první kasičku naplnily a musely si půjčit na nedělní koledu novou. Za všechny příspěvky děti moc děkují a příští rok se těší na viděnou nebo na koledovanou...USKUTEČNILO SE V ROCE 2021:

V roce 2021 bylo pokřtěno 11dětí. Svátost manželství si vysloužily 3 páry. Pohřbeno bylo 23 věřících.K prvnímu sv. přijímání přistoupilo 6 holčiček. Svátost biřmování přijalo 6 kandidátů.
Společenství maminek se rozhodlo přispět k misijní neděli svou prací a pro ostatní bratry a sestry vyrábělo v sobotu 23. října dušičkové svícny. Práce jim šla od ruky a po dvou hodinách spatřila světlo světa hned čtyřicítka svícnů k vyzvobení domovů i hrobů, které si věřící naši farnosti mohli další neděli zakoupit v kostele v Rokycanech a Mirošově. Pán Bůh zaplať za výtěžek směrovaný na misie! 


USKUTEČNILO SE V ROCE 2020:

V roce 2020 bylo v naši farnosti 7 křtů, 3 sňatky , 26 pohřbů.
Dlouhé zimní dny bez sněhu se třetí sobotu v mezidobí 1. února rozhodly zpříjemnit svým dětem maminky z rokycanské farnosti, a proto se všichni vydali za postním obědem pod Žďárem. Počasí výjimečně přálo - nepršelo, nefoukalo, nemrzlo, takže po posilnění opečenými buřty se většina ze zúčastněných vydala zdolat vrchol. Spící v kočárku, vysílené na zádech nebo v poběhu z posledních sil se všechna dítka vyškrábala na vrchol, aby se pokochala výhledem.  Kdo se příště přidá? Společenství maminek z farnosti Rokycany


USKUTEČNILO SE V ROCE 2019:

V roce 2019 bylo v naši farnosti 19 křtů, 3 sňatky , 24 pohřbů a svátost biřmování přijalo 22 věřících.
V sobotu 23. listopadu 2019 sbor Děti od Panny Marie Sněžné pod vedením Václavy Zimčíkové a v doprovodem Zdeňka Zimčíka a Terezie Kopečné se zúčastnil Janušova festivalu dětských chrámových sborů a schol v Praze. Mládež byla úspěšná a přinesla si diplom
za příjemný a přirozený vokální projev. Děkujeme jim i rodině Zimčíkové za energii a námahu vloženou do přípravy i organizaci účasti na festivalu.
Na Bílou sobotu při obřadech v 20:30 v kostele v Rokycanech přijala svátost křtu, eucharistie a biřmování jedna katechumenka.
V sobotu 6. dubna
byla na faře v Rokycanech postní duchovní obnova, kterou opět pro velký ohlas vedl P. Dr. Radek Martinek, kněz z farnosti Holice a kunsthistorik.Tentokrát byla téma O naději. Se zájmem si účastníci vyslechli první i druhou přednášku, po kterých následovala krátká diskuse a oběd. Duchovní obnova byla ukončena mši svatou v 15 hodin.
V neděli 24. března na faře v Mirošově a  31. března na faře v Rokycanech proběhlo setkání růži živého růžence.
V úterý 12. února v 15:45 v nemocnici v Rokycanech sloužil mši svatou pro nemocné z Hospicu sv. Lazara z Plzně, který byl dočasně přemístěn do prostor rokycanské nemocnice, emeritní otec biskup František Radkovský.
V sobotu 2. února
v 9 hodin na faře v Rokycanech proběhlo druhé setkání kurzu přirozeného plánovaného rodičovství - symptotermální metody, které vedli manželé Jitka a Mirek Novákovi z Ligy pár páru.
V sobotu 26. ledna
v 10 hodin bylo na faře v Rokycanech setkání ministrantů. Ministranti si v kostele pod vedením P. Pavla Frývaldského a akolyty Marka Lva zopakovali a přecvičili jednotlivé úkony, kterými ministranti pomáhají při slavení mše svaté. Po nácviku si ještě spolu popovídali v kuchyni na faře při společném obědě.
24. ledna se na faře v Rokycanech v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů uskutečnilo ekumenické modlitební setkání.


USKUTEČNILO SE V ROCE 2018:

V roce 2018 bylo v naši farnosti 10 křtů, 4 sňatky , 32 pohřbů a k prvnímu svatému přijímání přistoupily 3 děti.
V pondělí 24. prosince  
se v kostele v Rokycanech od 10  do 11 hodin rozdávalo Betlémské světlo a v 15 hodin byla mše svatá "půlnoční" pro rodiny.
V sobotu 15. prosince
se v naši farnosti uskutečnila adventní duchovní obnova. Duchovní obnova začala v 9 hodin promluvou P. Dr. Radka Martinka, kněze z farnosti Holice a kunsthistorika. Téma duchovní obnovy bylo O radosti.  V 11 hodin pokračovala další promluva na dané téma. V poledne se farníci občerstvili obědem a obnova byla zakončena ve 14 hodin mši svatou, kterou celebroval otec biskup Tomáš Holub.
V sobotu 8. prosince
na faře v Rokycanech začal kurz přirozeného plánovaného rodičovství, kterého se zúčastnily čtyři páry nejen z naši farnosti. 
Ve středu 5. prosince
v kostel v Rokycanech proběhla Mikulášská nadílka.
V sobotu 1. prosince  se na faře  v Rokycanech vyráběli adventní věnce.
Ve středu 28. listopadu v 16 hodin proběhlo setkání společenství živého růžence. Setkání se zúčastnilo přibližně 60 lidí. Po společné modlitbě růžence a krátké duchovní promluvě otce Marka Winiarského, se členové rozdělili do tří růží. 
V neděli 11. listopadu
po mši svaté na faře v Rokycanech proběhla prezentace projektu Adopce na dálku, kterou vedl vedoucí projektu Pablo Chacón Gil. Bylo to poutavé a zajímavé povídání, které pan Pablo obohatil vlastními zážitky a zkušenostmi z cesty po jednotlivých zemích, kde tento projekt probíhá.  I naše farnost se zapojila a "adoptovala si na dálku" tři děti z Paraguaye: Lauru -15 let, Ezeqiela - 11 let a Jonathana -
7 let.

V čase od pátku 2 listopadu do neděle 4. listopadu byli pobožnosti za zemřelé na 19 hřbitovech naši farnosti.
V úterý 23. října v 16 hodin na faře v Rokycanech se uskutečnilo setkání členů živého růžence.
V neděli 7. října v 9 hodin v kostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech jsme mši svatou poděkovali za bohatou úrodu.
V pátek 28. září  po mši svaté na faře v Rokycanech prezentoval páter Pavel Frývaldský svoji dizertační práci.
15. září jsme se zúčastnili diecézní poutí v Teplé. Kromě hlavního duchovního programu proběhlo v Teplé i hlasovaní v rámci soutěže o nejlepší prezentaci farnosti, ve kterém se naše farnost umístila na 7 místě. Program byl obohacen i o ochutnávku národních jídel z Polska, Slovenska a Rumunska, ke které přispěl i náš P. Marek Winiarski svým polským národním jídlem.
V neděli 2. září
jsme při mši svaté v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech společně poděkovali za krásné slunečné prázdniny. Děti se školními aktovkami, učitelé a rodiče na závěr dostali požehnání pro další začínající školní rok. Zamávání prázdninám ještě pokračovalo na faře, kde nechybělo občerstvení od maminek, káva, ale hlavně zábavné soutěže, které si vyzkoušeli i někteří rodiče. Krásné obrázky malované prstama pak ozdobily farní kuchyni. Prožili jsme spolu příjemné a veselé dopoledne.
V neděli 5. srpna se v kostele Panny Marie Sněžné  v  Rokycanech uskutečnila poutní mše svatá. Po mši pokračoval program na farní zahradě, kde bylo připravené občerstvení a děti si mohly zadovádět v různých zábavných hrách.
V neděli 27. května  v kostele v Rokycanech přistoupily tři děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání.
V pátek 25. května  v kostele Panny Marie Sněžné  proběhla  akce -  Noc kostelů.
V sobotu 12. května se na faře v Rokycanech konala duchovní obnova farnosti na téma Duch svatý - Pán a Dárce života. Začala v 10.hodin přednáškou P. Pavla Frývaldského. Po ní byl prostor na vlastní  úvahu a přemýšlení. Následovala krátka přestávka na občerstvení a pak společná adorace v kostele Panny Marie Sněžné. Ve 14. hodin pokračovala druhá část přednášky na dané téma. Završením duchovní obnovy byla mše svatá
v 16. hodin v kostele Panny Marie Sněžné.
V sobotu a v neděli 5. a 6. května proběhly v naši farnosti volby členů do farní pastorační rady. Z 19-ti kandidátů byli zvoleni tito členové: Jana Fenclová, Jindřich Fencl, Anton Hric, Marek Lev. Jmenování členové: Lenka Bartošová, P. Pavel Frývaldský, Marie Reichlová, Josef Vrba. Bylo odevzdáno 170 hlasovacích lístku. 3 hlasovací lístky byly neplatné.
V neděli 1. dubna  se na faře v Rokycanech malovala velikonoční vajíčka a pletly pomlázky.
Ve čtvrtek 15. února se na faře v Rokycanech  v rámci Národního týdne manželství  uskutečnilo setkání pro manžele. Na programu bylo promítání filmu a vzájemné sdílení.
V úterý 23. ledna  se v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů konala společná modlitba . 


USKUTEČNILO SE V ROCE 2017:


V neděli 24. prosince se po mši svaté v Rokycanech rozdávalo Betlémské světlo a v 15:15 bylo zpívaní koled u jesliček .
V úterý 5. prosince byla v kostele v Rokycanech mikulášská nadílka.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V sobotu 16. září
jsme se zúčastnili diecézní pouti do kláštera Teplá.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V neděli 6. srpna se uskutečnila rokycanská pouť ke cti Panny Marie Sněžné. Slavnostním celebrantem a kazatelem byl Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, který zároveň představil nového administrátora farnosti P. Marka Winiarského.
Po mši svaté pokračoval program na zahradě: divadelní představení o bl. Hroznatovi, koně, autoveteráni, střílení ze vzduchovky do terče, lanovka pro děti, občerstvení apod. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V neděli 30. července jsme se ve farnosti rozloučili s P. Petrem Konopíkem, který bude od srpna působit ve farnosti Ostrov nad Ohří. Farníci mu při mši svaté poděkovali a popřáli všechno nejlepší v jeho novém místě. 
Táboříček pro děti se konal ve dnech 24.- 29. července v Nečtinech. Z naší farnosti se zúčastnilo 19 dětí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V sobotu 24. června
jsme putovali na Svatou Horu spolu s farníky zbirožské farnosti.
V neděli 18. června
o Slavnosti Těla a Krve Páně přistoupily poprvé ke svatému přijímání čtyři děti z naší farnosti.
V sobotu 3. června se konal na mirošovské faře dětský den, který byl zahájen bohoslužbou slova v kostele sv. Josefa v Mirošově, při níž hrály a zpívaly děti z farnosti.  Na farní zahradě byly pro děti připraveny soutěžní disciplíny - chůze na chůdách, lovení ryb, střelba na cíl, lví tlama, ručkování po laně. Děti také vyráběly náramky z korálků a desátky růžence, mohly se povozit na koni a využily příležitosti malování na obličej. Na závěr dne bylo opékání špekáčků.
Večer byla v kostele v Mirošově Svatodušní vigilie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V sobotu 27. května se věřící z našeho vikariátu zúčastnili pouti do Boru u Tachova. Na programu byla mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Boru u Tachova, dále návštěva zámku, prohlídka poutního místa Loreta, odpoledne byla v kostele sv. Václava ve Stráži adorace a májová pobožnost.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Každou neděli v květnu byly v kapli Navštívení Panny Marie na Vršíčku májové pobožnosti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Při mši svaté v Rokycanech na velikonoční pondělí udíleli novokněžské požehnání P. Pavel Fořt a P. Milan Geiger.
V sobotu 15. dubna
byli o velikonoční vigilii Zmrtvýchvstání Páně v Rokycanech pokřtěni a biřmováni tři katechumeni, kteří  také poprvé přijali Svátost Oltářní.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek 19. ledna
v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se na faře setkali zástupci církví spolu se svými věřícími  křesťanských církví z Rokycan. Setkání bylo příležitostí ke společné modlitbě, ale také seznámení se s novými faráři evangelické a husitské církve. Po modlitební části setkání pokračovalo při společném povídání u občerstvení. 

Ve čtvrtek  12. ledna v Aliančním týdnu modliteb se věřící  naší farnosti  zúčastnili ve sboru ČCE společné modlitby.


USKUTEČNILO SE V ROCE 2016:

V sobotu 31. prosince se uskutečnilo na faře v Rokycanech silvestrovské posezení.
V sobotu 24. prosince bylo v kostele v Rokycanech žehnání a rozdávání Betlémského světla a od 15:15 hodin představení ŽIVÝ BETLÉM před farou.

V sobotu 3. prosince byla v kostele v Rokycanech mikulášská nadílka.
V sobotu 29. října a v neděli 30. října byly pobožnosti na devatenácti hřbitovech naší farností.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V neděli 7. srpna se uskutečnila rokycanská pouť ke cti Panny Marie Sněžné. Slavnostním celebrantem a kazatelem byl P. Maciej Gozdzik.  
Po mši svaté pokračoval program na zahradě: občerstvení, koně, autoveteráni, skákací hrad, střílení ze vzduchovky do terče, apod. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V neděli 26. června
při slavnostní mši svaté sloužené Mons. Františkem Radkovským nově jmenovaný generální vikář Diecéze plzeňské P. Krzysztof Dedek přečetl dekrety diecézního biskupa Mons. Tomáše Holuba o novém uspořádání duchovní správy v naší farnosti. P. Samuel je na žádost svého řeholního představeného s účinností k 30. červnu 2016 uvolněn z funkce moderátora společné duchovní správy farnosti a funkce okrskového vikáře rokycanského vikariátu. S účinností od 1. července 2016 je vedením naší farnosti pověřen P. Petr Konopík ve funkci administrátora pod vedením generálního vikáře P. Krzysztofa Dedka.  V duchovní správě farnosti nadále zůstává trvalý jáhen Jindřich Fencl a od 1. srpna je ustanoven P. Miroslav Dítě ve funkci výpomocného duchovního farnosti Rokycany na období jednoho roku.  Po ukončení mše svaté setkání pokračovalo na farní zahradě.
Letos první svaté přijímání dětí v naší farnosti bylo rozděleno na dvě místa. Poprvé přijalo Svátost Oltářní 5 dětí v Rokycanech v neděli 5. června a dále 1 dítě ve Strašicích v neděli 12. června.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. - 29. května se věřící z našeho vikariátu zúčastnili pouti do Polska v rámci Národní pouti do Krakowa. Poutě se zúčastnilo 41 poutníků z různých míst vikariátu: Zbiroh, Líšná, Kladruby u Radnic, Kařez, Mirošov, Kamenný Újezd, Volduchy, Litohlavy, Rokycany. Program se skládal z návštěvy města Wadowice - místa narození, křtu a dětství sv. Jana Pavla II. Pak jsme jeli do města Kalwaria Zebrzydowska, která je zvaná papežskou kalvarií, na kterou od dětství putoval Karol Wojtyla, pozdější papež, zde odsloužil také poslední mši svatou v polské zemi v r. 2002. Dalším programem byla naše účast na Národní pouti, která se konala na poutním místě Krakow - Lagiewniky. Po ukončení programu Národní pouti jsme navštívili centrum královského města Krakow a v neděli 29. jsme putovali na hlavní poutní místo v Polsku Czenstochowa.
V sobotu 21. května jsme putovali spolu s farníky z Nýrska na Vršíček u Rokycan. Od 9:30 hodin jsme se pomodlili růženec, v 10:00 hodin byla sloužena mše svatá a pak májová pobožnost.
V sobotu 14. května věřící rokycanského vikariátu putovali spolu s plzeňskými vikariáty na Den smíření s využitím milosti Brány milosrdenství v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Program začínal v 9:30 hodin, obsahoval přednášku, kající pobožnost, adoraci Svátosti Oltářní s možností svátosti smíření a soobní modlitby. Ve 12:00 hodin se konal slavnostní společný průchod Bránou milosrdenství. Společný program vyvrcholil slavnostní mší svatou celebrovanou Mons. Františkem Radkovským, koncelebrovali přítomní kněží.
V pátek 13. května jsme se shromáždili v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech na FATIMSKÝ MARIÁNSKÝ VEČER, abychom si připomenuli 99. výročí zjevování se Panny Marie ve Fatimě, které se konalo od května do října 1917. V 17:30 hodin jsme se pomodlili růženec s rozjímáním kněze, v 18:00 hodin byla mše svatá s kázáním o fatimském poslání dnes, pak jsme pomodlili loretánské litanie a akt zasvěcení Panně Marii.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V sobotu 30. dubna jsme se zúčastnili s věřícími celé diecéze slavnostní mše svaté s biskupským svěcením Mons. Tomáše Holuba, který touto slavností převzal pastýřskou službu v naší diecézi.
V neděli Božího milosrdenství 3. dubna se konala ve farnosti duchovní obnova v rámci přípravy na Den smíření s využitím milosti Brány milosrdenství naplánovaný pro náš vikariát na 14. května. Tuto duchovní obnovu vedl P. Günther Eckelbauer OMI, kazatel milosrdenství určený Svatým otcem. Na toto nedělní dopoledne jsme naplánovali dvě místa konání se duchovní obnovy, aby se všichni věřící mohli zúčastnit dle osobního výběru. Také mládež měla možnost se zúčastnit naplánovaného setkání s vedoucím DCM Petrem Blažkem v rámci přípravy též na SDM.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V sobotu 26. března byli o velikonoční vigilii Zmrtvýchvstání Páně v Rokycanech pokřtěni a biřmováni dva katechumeni, kteří  také poprvé přijali Svátost Oltářní.
Na Květnou neděli 20. března se tradičně konala křížová cesta v přírodě pod nemocnicí v Rokycanech, i tento rok setkání na Kalvárii bylo rozšířeno o divatelní pašijovou hru, kterou připravili a režírovali sami farníci.
V období velkého půstu se uskutečnilo v naší farnosti putování obrazů Božího milosrdenství "Ježíši, důvěřuji Ti" po domácnostech našich farníků. Putovalo pět obrazů tak, aby po ukončení putování obrazy zůstaly v každém kostele farnosti, ve kterém se slouží alespoň jednou za týden bohoslužba.
V Rokycanech a Mirošově jsou takové obrazy, ale tyto z důvodu velikosti neputovaly po farnosti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V sobotu 13. února se konala postní duchovní obnova ve farnosti zaměřená na Svatý rok milosrdenství. Program začal v 9:00 hodin na faře multimediální přednáškou a pokračoval adorací spojenou se zpovědním zrcadlem - s dotazy přednášejícího a pak s osobní modlitbou účastníků a příležitosti ke svátosti smíření. Duchovní obnova vyvrcholila mší svatou s kázáním a s uctěním ostatků Jana Pavla II., apoštola milosrdenství: Tyto ostatky k nám přivezl P. Ryszard Potega, který tuto obnovu vedl.
V pondělí 8. února v rámci Národního týdne manželství se uskutečnilo setkání manželů naší farnosti, které začalo v kostele modlitbou ve stylu Taizé
a pokračovalo na faře v Rokycanech. Setkání organizoval a vedl jáhen Jindřich Fencl.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek 21. ledna v rámci Týdne modlitby za jednotu křesťanů se na naší faře setkali duchovní spolu se svými věřícími  křesťanských církví z okresu Rokycany. Setkání bylo příležitostí ke společné modlitbě, ale také seznámení se s novými faráři evangelické a husitské církve. Po modlitební části setkání pokračovalo při společném povídání u malého občerstvení. 

Ve čtvrtek  7. ledna v Aliančním týdnu modliteb se věřící  naší farnosti  zúčastnili ve sboru ČCE společné modlitby a setkání s věřícími křesťanských církví.


USKUTEČNILO SE V ROCE 2015:V neděli 27. prosince bylo v kostele v Rokycanech "Koledování u jesliček", poté následovalo posezení na faře.
Ve čtvrtek 24. prosince bylo v kostele v Rokycanech žehnání a rozdávání Betlémského světla a od 15:15 hodin společné zpívání koled u jesliček.
V sobotu 19. prosince byla na faře v Rokycanech adventní duchovní obnova, kterou vedl P. Petr Konopík.
V sobotu 5. prosince byla v kostele v Rokycanech mikulášská nadílka pro děti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V sobotu 31. října a v neděli 1. listopadu byly pobožnosti na devatenácti hřbitovech naší farností.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V sobotu 26. září byl v katedrále v Plzni vysvěcen na kněze Petr Konopík. V neděli 4. října sloužil primiční mši svatou v Rokycanech.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V neděli 2. srpna se uskutečnila rokycanská pouť ke cti Panny Marie Sněžné. Slavnostním celebrantem a kazatelem byl Mons. František Radkovský.  
Po mši svaté pokračoval program na zahradě: občerstvení, koně, autoveteráni, střílení ze vzduchovky do terče, apod.
Od 1. 8. byl do naší farnosti ustanoven jáhen Petr Konopík.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od 26. července do 1. srpna děti z našeho vikariátu se zúčastnily společného tábora v Těnovicích, který vedl jáhen Jindřich Fencl.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V neděli 19. července jsme se ve farnosti rozloučili s P. Ludwikem Zolnierczykem, který se vrátil  do polské provincie františkánů a bude působit ve farnosti u kláštera. Farníci mu při mši svaté poděkovali za jeho dvouleté působení v naší farnosti a popřáli všechno nejlepší v jeho novém působišti v jeho vlasti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V sobotu 13. června jsme prožívali vikariátní den, který jsme slavili ve Zbiroze. Věřící naší farnosti využili možnost společné dopravy, ale mnohé rodiny také přijely auty. Duchovní program vedl P. Pavel Petrašovský, hlavní téma bylo Eucharistie a Marie. Organizátoři-zbirožská farnost- využili příležitosti k oslavení 170. výročí narození J. V. Sládka a program vikariátního dne doplnili vystoupením dětí ZUŠ Zbiroh a koncertem chrámové hudby. Posezení s občerstvením na farní zahradě doprovodila také hudba.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V neděli 7. června jsme oslavili slavnost Těla a krve Páně spojenou v naší farnosti s prvním svatým přijímáním devíti dětí. U příležitosti roku Národního eucharistického kongresu jsme letos  tuto oslavu spojili s Eucharistickým průvodem na náměstí v Rokycanech a modlili jsme se za Boží požehnání pro všechny obyvatele jak Rokycan, tak celého rokycanska. Po mši svaté bylo setkání dětí s rodinami na farní zahradě.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V sobotu 6. června u příležitosti 25 let od kněžského svěcení P. Samuela jsme se v naší farnosti setkali na mši svaté v 10:00 hodin v kostele v Rokycanech k modlitbě za duchovní povolání. Prosili jsme za kněze, kteří pocházejí z území naší farnosti a kněze, kteří v minulosti pracovali v naší farnosti, ať  žijícím Bůh žehná a zemřelé ať na věčnosti naplní radostí. Modlili jsme se také za nová povolání ke kněžské a řeholní službě a prosili jsme za naše křesťanské rodiny. Společné setkání pokračovalo u grilování na farní zahradě.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V pátek 29. května se naše farnost zapojila do akce Noc kostelů. Program začal již od 15:00 hodin v Rokycanech na zahradě před farou soutěžemi pro děti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O velikonoční vigilii Zmrtvýchvstání Páně 4. dubna byli v Rokycanech pokřtěni a biřmováni dva katechumeni, kteří  také poprvé přijali Svátost Oltářní.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na Květnou neděli se tradičně konala křížová cesta v přírodě pod nemocnicí v Rokycanech, tento rok setkání na Kalvárii bylo rozšířeno o divatelní pašijovou hru, kterou připravili a režírovali sami farníci.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V neděli 22. března byla na faře v Rokycanech duchovní obnova pod vedením Koinonie Jan Křtitel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V úterý 10. února byla na faře v Rokycanech mše svatá spojená s udělováním svátosti nemocných.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek 22. ledna byla na faře v Rokycanech ekumenická pobožnost v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
V úterý 6. ledna bylo v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech požehnání koledníků Tříkrálové sbírky.


USKUTEČNILO SE V ROCE 2014:

V pondělí  29. prosince bylo v kostele v Rokycanech "Koledování u jesliček", poté následovalo posezení na faře.
Ve středu 24. prosince bylo v kostele v Rokycanech žehnání Betlémského světla a od 15:00 hodin společné zpívání koled u jesliček.
V neděli 7. prosince byla na faře v Rokycanech duchovní obnova pod vedením Koinonie Jan Křtitel z Litic.
V pátek 5. prosince byla v kostele v Rokycanech mikulášská nadílka pro děti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V sobotu 1. listopadu byly pobožnosti za zemřelé na devatenácti hřbitovech naší farnosti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve středu 17. září bylo v Rokycanech modlitební setkání za účasti věřících jiných náboženství jako vzpomínka na 100. výročí vypuknutí 1. světové války a 75. výročí vypuknutí 2. světové války. Po modlitbě v kostele za oběti válek a také za mír v současném světě setkání pokračovalo na faře s možností společného sdílení a prohlubování vzájemných vztahů věřících různých náboženství. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Táboříček pro děti z našeho vikariátu (od 6ti let do 4. třídy) se konal od 26. 7. do 1. 8. v Těnovicích.
V pondělí 28. července byla v kostele v Rokycanech sloužena mše svatá za oběti válek a s prosbou o mír ve světě.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V neděli 22. června byla v kostele v Rokycanech slavnost prvního svatého přijímání dětí a zároveň slavnostní ukončení školního roku ve farnosti. První svaté přijímání přijalo 9 dětí.
V sobotu 14. června byl v Rokycanech vikariátní den. Svátost biřmování přijalo 12 biřmovanců (5 z farnosti Rokycany, 7 z farnosti Zbiroh).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V pátek 23. května se naše farnost zapojila do akce Noc kostelů. Program probíhal v kostele v Rokycanech, poutní okruh zahrnoval kostely  Mýto, Kařez, Strašice.
V neděli 18. května byla v kostele v Rokycanech slavnostní mše svatá s otcem biskupem k 75. narozeninám P. Františka Kliky. Po ní následovalo setkání na faře. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O velikonoční vigilii Zmrtvýchvstání Páně 20. dubna byla v Rokycanech pokřtěna jedna katechumenka.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V neděli 16. března byla v Rokycanech duchovní obnova pod vedením Koinonie Jan Křtitel z Litic.
V sobotu 1. března jsme se v Klatovech  zúčastnili mše svaté k 60. narozeninám P. Jaroslava.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V úterý 11. února byla na faře v Rokycanech mše svatá spojená s udělováním svátosti nemocných.
-----------------------------------------------------------
Ve středu 29. ledna jsme si připomněli 100 let od narození P. arciděkana Jaromíra Rýznera. a čestného občana města Rokycany.
Ve čtvrtek 23. ledna byla na faře v Rokycanech ekumenická pobožnost v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
Ve čtvrtek 2. ledna  v kostele v Rokycanech bylo požehnání koledníků Tříkrálové sbírky.
Od 1. ledna 2014 jmenoval otec biskup na dobu pěti let vikářem rokycanského vikariátu P. Mgr. Samuela Andrzeje Jana Wegrzyna OFM.


USKUTEČNILO SE V ROCE 2013:
V sobotu 28. prosince bylo v kostele v Rokycanech "Koledování u jesliček", poté následovalo posezení na faře.
V úterý 24. prosince bylo v kostele v Rokycanech žehnání Betlémského světla a od 15:00 hodin společné zpívání koled u jesliček. Pro zájemce pak štědrovečerní večeře na faře v Rokycanech.
Ve čtvrtek 5. prosince  byla v rokycanském kostele mikulášská nadílka. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V sobotu 23. listopadu byla v Rokycanech duchovní obnova, kterou vedla Koinonie Jan Křtitel z Litic.
Ve dnech 29. 10., 3. 11., 13. - 18. 11. 2013 proběhla ve far
nosti vizitace otce biskupa. Některá setkání si můžete připomenout ve fotogalerii.
Setkání mládeže rokycanského vikariátu se uskutečnilo 8. - 10. 11. na faře v Těnovicích.
V sobotu 2. listopadu byly pobožnosti za zemřelé na devatenácti hřbitovech naší farnosti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Táboříček pro děti  našeho vikariátu ve věku 6-8 let se konal 28. 7.  - 2. 8. v Těnovicích.
Rozhodnutím Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského, byla od 1. 8. 2013 ve farnosti Rokycany zřízena společná duchovní správa. Moderátorem společné duchovní správy byl ustanoven P. Mgr. Samuel Andrzej Jan Wegrzyn OFM, členy společné duchovní správy jsou P. František Klika a P. Ludwik Pawel Zolnierczyk OFM, který v naší  farnosti začal působit 1. 8. 2013.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve středu 3. července byla v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech ekumenická bohoslužba k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje,  setkání účastníků pokračovalo na farní zahradě.
V úterý 2. července se v kostele a na faře v Rokycanech zastavili poutníci z Litvy, kteří putují do Gvadelupe (Mexiko).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V sobotu 29. června bylo na faře setkání společenství scházejících se ve farnosti.
V neděli 9. června se uskutečnil Den dětí na faře v Mirošově.
V sobotu 8. června  byl ve Zbirohu rokycanský vikariátní den.
V neděli 2. června jsme se v kostele v Rokycanech připojili k adoraci, kterou vedl Svatý otec František v bazilice sv. Petra v Římě.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V pátek 24. května se naše farnost zapojila do akce Noc kostelů. Program probíhal v kostele v Rokycanech, poutní okruh zahrnoval kostely Mešno, Mirošov, Skořice, Chylice.
Ve středu 24. dubna, 1. a 15. května bylo na faře v Rokycanech setkání v rámci jarní duchovní obnovy.
Ve středu 8. května se naši farníci zúčastnili Diecézní pouti v klášteře Kladruby.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O
velikonoční vigilii Zmrtvýchvstání Páně 30. března  byli v Rokycanech pokřtění čtyři katechumeni.
V sobotu 9. března proběhla na faře v Rokycanech postní rekolekce, kterou vedl P. Ryszard Potega, administrátor farnosti Nýrsko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V pondělí 11. února byla na faře v Rokycanech mše svatá spojená s udělováním svátosti nemocných.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve středu 23. a 30. ledna, 6. a 13. února bylo na faře v Rokycanech setkání v rámci zimní duchovní obnovy.
Ve čtvrtek 24. ledna byla na faře v Rokycanech ekumenická pobožnost.

V sobotu 19. ledna bylo na faře v Rokycanech setkání čtenářů Bible, které vedl Jindřich Fencl

V sobotu  12. ledna při mši svaté bylo slavnostní přijetí dospělých žadatelů o křest do katechumenátu, následně bylo na faře setkání    společenství scházejících se ve farnosti, s možností účasti všech zájemců, včetně nepokřtěných.

Ve středu 2. ledna v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech bylo požehnání koledníků Tříkrálové sbírky.


 USKUTEČNILO SE V ROCE 2012 :
- V pátek 28. prosince  bylo v kostele v Rokycanech "Koledování u jesliček", poté následovalo posezení na faře.
- Štědrovečerní večeře pro zájemce byla na faře v Rokycanech.
- V pondělí 24. prosince v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech bylo od 15.00 společné zpívání koled u jesliček .
- V pondělí  24. prosince v 10:00 hodin bylo v kostele v Rokycanech  žehnání Betlémského světla.
- V pátek 7. prosince přišel  do kostela Panny Marie Sněžné v Rokycanech Mikuláš a naděloval dětem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  Ve středu 28. listopadu bylo na faře v Rokycanech čtvrté setkání v rámci podzimní duchovní obnovy.
-  Ve středu 21. listopadu bylo na faře v Rokycanech třetí setkání v rámci podzimní duchovní obnovy.
-  Ve středu 14. listopadu bylo na faře v Rokycanech druhé setkání v rámci podzimní duchovní obnovy.
-  V sobotu 10. listopadu se uskutečnilo druhé setkání v rámci přípravy  ve farnosti k Fóru laiků v diecézi. Za farnost se fóra zúčastní tři delegáti.
-  Ve středu 7. listopadu bylo na faře v Rokycanech první setkání v rámci podzimní duchovní obnovy.
-  Na začátku listopadu proběhly pobožnosti za zemřelé na devatenácti hřbitovech v naší farnosti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- V sobotu 20. října se uskutečnilo první setkání v rámci přípravy ve farnosti k Fóru laiků v diecézi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- V pátek 28. září se naši farníci zúčastnili Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- V neděli 26. srpna jsme se rozloučili s P. Jaroslavem, jehož novým působištěm je od 1. září farnost Klatovy. Zároveň jsme uvítali nového duchovního správce   P. Samuela, který k nám přišel z Polska.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Diecézních exercicií s P. Eliasem Vellou a biskupem Františkem se zúčastnilo několik našich farníků.
- Prázdninový tábor pro děti (4.-9. třída) v Jesenici od 14. do 21. července.
- V sobotu 14. července, o svátku blahoslaveného Hroznaty, patrona plzeňské diecéze, putovalo několik našich farníků do kláštera v TeV postním období křesťané obzvlášť prohlubují svůj vztah k Bohu, bližním a ak sobě skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. V úsilí pomoci bližnímu nám může pomoci skládací papírová schránka, kterou si můžete vzít v kostele. Podrobnější informace o této akci najdete na nástěnce.plé.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- První svaté přijímání dětí z naší farnosti bylo v neděli 24. června při mši svaté v Rokycanech 
- Devatenáctý vikariátní den  byl v Rokycanech  v sobotu 23. června 2012 .
Předprázdninové dovádění dětí z naší farnosti proběhlo  od 8.-10. června v Těnovicích.
- Noc kostelů proběhla v naší farnosti v pátek 1. června 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- V sobotu 26. května  před slavností Seslání Ducha Svatého se setkalo v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech  při večerní adoraci asi padesát farníků.
- Ve čtvrtek 17. května bylo setkání mládeže naší farnosti.
- V úterý 8. května na poutním místě v Chlumu sv. Máří byla diecézní pouť. Pouti se zúřastnilo autobusem 50 našich farníků.
- Ve čtvrtek 3. května proběhlo na faře v Rokycanech setkání mládeže naší farnosti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Sedmá farní velikonoční veselice se uskutečnila opět v Kamenném Újezdě v sobotu 21. dubna.
- V pátek 20. dubna bylo na faře v Rokycanech první setkání  těch, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování.
- Ve čtvrtek 19. dubna bylo na faře v Rokycanech setkání mládeže naší farnosti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- V sobotu 31. března se několik mládežníků naší farnosti zúčastnilo diecézního setkání mládeže s otcem biskupem.
- V pátek 30. března jsme s naší mládeží byli v Plzni na pobožnosti křížové cesty v ulicích města, kterou pro mládež diecéze vedl náš otec biskup.
- V neděli 25. března při mši svaté naši čekatelé křtu prožili poslední třetí skrutinia. 
- V sobotu 24. března byla v Rokycanech postní rekolekce, kterou vedl P. František Klika.
- V pátek 23. března se sešla ekonomická rada.
- Ve čtvrtek  22. března bylo setkání naší mládeže na faře v Rokycanech.
- V sobotu 10. března bylo na faře v Rokycanech setkání našich akolytů .
- Setkání mládeže bylo v Rokycanech ve čtvrtek 8. března.
- V neděli 4. března při mši svaté byli přijati mezi čekatele křtu naši tři katechumeni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ve čtvrtek 23. února bylo setkání naší mládeže na faře v Rokycanech.
- V pátek 17. února u příležitosti VI. Národního týdne manželství bylo na faře setkání manželů naší farnosti.
- V úterý 14. února se skupinka naší mládeže zúčastnila "Večer chval" v Plzni.
- Ve čtvrtek 9. února v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech otec biskup požehnnal nově vydané knize, která je o historii Rokycan.
- V neděli 5. února sloužil mši svatou v Rokycanech otec biskup František, po mši svaté se setkal s farníky na faře.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- V sobotu 28. ledna bylo na faře v Rokycanech setkání čtenářů Bible. Setkání se zúčastnilo 40 farníků.
- V pátek 20. ledna se sešlo na naší faře na ekumenickém setkání ke společné modlitbě kolem čtyřiceti věřících z různých církví .
- Ve čtvrtek 12. ledna ve sboru ČCE bylo ekumenické setkání křesťanů.
- V sobotu 7. ledna ve Skořicích bylo žehnání místním hasičům u příležitosti získání nového zásahového hasičského auta.
- V úterý 3. ledna  v kostele Panny Marie Sněžné  v Rokycanech bylo za účasti starosty a místostarosky města poženání koledníkům "Tříkrálové sbírky".
.

 USKUTEČNILO SE V ROCE 2011 :
- Ve středu 28. prosince  bylo "Koledování u jesliček", poté následovalo posezení na faře.
- Štědrovečerní večeře pro zájemce byla na faře v Rokycanech.
- V sobotu 24. prosince v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech bylo od 15.00 společné zpívání koled u jesliček .
- V sobotu  24. prosince bylo v 10.00 hodin žehnání Betlémského světla.
- V sobotu 17. prosince bylo v Rokycanech adventní setkání naší farnosti. Slovem nám posloužíl P. Marek Hric. Sešlo se čtyřicet farníků.
- Ve čtvrtek 15. prosince bylo setkání naší mládeže na faře v Rokycanech.
- Svatý Mikuláš v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech obdaroval v pondělí 5. prosince v 16.30 hod 125 dětí. 
- Ve čtvrtek 1. prosince bylo na rokycanské  faře setkání naší mládeže.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O
1. neděli adventní 27. listopadu při mši svaté byli při přijati do našeho společenství obřadem dva katechumeni Stanislav a Stanislava.
- V pátek 25. listopadu na faře pod vedením Jany Fenclové si mohli farníci vyrobit adventní věnec.

- Ve čtvrtek 17. listopadu bylo na faře setkání rokycanské mládeže .
- Ve čtvrtek 3. listopadu bylo setkání naší mládeže na faře v Rokycanech.
- Na začátku listopadu proběhly pobožnosti za zemřelé na našich devatenácti hřbitovech.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ve čtvrtek 20. října bylo na rokycanské  faře setkání naší mládeže. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ve středu 28. září se padesát našich farníků  zúčastnilo poutního zájezdu "národní pouti" do Staré Boleslavi.
- V úterý 27. září po mši svaté v Rokycanech byla v předvečer oslav svatého Václava, adorace před NSO s modlitbou za národ.

- Ve čtvrtek 15. září bylo na rokycanské faře setkání naší mládeže.
- Diecézní pouti v Teplé v sobotu 3. září  se tentokrát naše farnost zúčastnila auty v počtu kolem  padesáti lidí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Společná farní dovolená v Horní Blatné 
v našem diecézním centru od 13. do 20. srpna 2011. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- V sobotu 30. července jsme se s naší mládeží  podívali do všech  třinácti kostelů naší farnosti.

Ve čtvrtek 28. července bylo v Rokycanech  celodenní setkání oseckých ministrantů.
- Od pondělí 11. do středy 13. července jsme putovali s naší mládeží po Šumavě.
- Od 1. 7. do 9. 7. v Domaslavi vikariátní tábor pro děti z našeho vikariátu ve věku 10 - 15 let.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- V neděli 26. června
některé naše děti, při mši svaté v Rokycanech, přijaly poprvé Krista v Eucharistii. .

- V sobotu 25. června byl ve Zbirohu rokycanský vikariátní den. 
- Ve čtvrtek 23. června přede mší svatou ze Slavnosti Těla a Krve Páně, naše mládež navštívila klienty Charity Domu pokojnéhpo stáří v Rokycanech. 
- V Těnovicích proběhl od  10. do 12.června víkend pro naše děti ve věku 5 let až  3. třída pod vedením Jindřicha Fencla a Petra Šaška.
- Večerní adorace před slavností Seslání Ducha svatého  byla v sobotu 11. června 2011 v Rokycanech od 19.30 hodin.
...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- V úterý 31. května o svátku Navštívení Panny Marie byla mše svatá v kapli na Vršíčku. Při mši svaté byla žehnána kopie oltářního obrazu.

- V měsíci květnu byly májové pobožnosti vždy v pátek a v sobotu po mši svaté.
- V neděli 28. května se začalo v naší diecézi číst Písmo svaté rozvržené do dvou let.
- Ve čtvrtek 26. května se naše mládež setkala při četbě Písma svatého na farní zahradě, poté jsme společně grilovali.
- V sobotu 7. května bylo na rokycanské faře 1. setkání  pokřtěných v naší farnosti a jejich kmotrů v roce1995 - 2010. Sešlo se nás kolem čtyřiceti. 
- Exercicií, které probíhaly od 2. do 6. května na Svaté Hoře pod vedením Mons. Josefa Žáka se zúčastnilo několik našich farníků

- Ve čtvrtek 5. května bylo setkání naší mládeže na faře v Rokycanech.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Přípravy pro sobotní setkání pokřtěných se v pátek 29. dubna pod vedením Mons. Žáka zúčastnilo 11 našich farníků.
- Ve středu  27. dubna bylo v církvi Jednoty bratrské v Dobřívě ekumenické setkání. 

- Po večerním obřadu zeleného čtvrtku se na faře setkalo kolem padesáti farníků.
- Ve středu 20. dubna bylo v rokycanském kostele setkání ministrantů .

- V pátek 15. dubna se naše společenství mládeže rozjelo s Markem Levem do Plzně na pobožnost křížové cesty městem, kterou vedl náš otec biskup.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- V pátek 11. března a v sobotu 12. března byla v Rokycanech postní duchovní obnova, kterou vedl Mons. Pavel Kučera.

- Ve čtvrtek 3. března byly naše ženy v evangelickém sboru, kde se sešly k ekumenické modlitbě.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- V sobotu 26. února se farnost sešla  již po šesté při společenském večeru, tentokrát masopustní veselici

- V pátek 11. února bylo na faře v  Rokycanech setkání u příležitosti 5. Národního týdne manželství.Setkání se zúčastnilo několik manželů naší farnosti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- V pátek 21. ledna 2011 se uskutečnilo na římskokatolické faře ekumenické setkání v rámci modliteb za jednotu křesťanů.

- Ve čtvrtek 13. ledna bylo ve sboru ČCE v Rokycanech ekumenické setkání v rámci aliančního týdne modliteb.
- Ve čtvrtek 6. ledna 2011  na rokycanském náměstí u kostela byl přede mší svatou v 17.00 hodin " Živý Betlém" v podání nadšenců ze Starého Plzence.

 USKUTEČNILO SE V ROCE 2010 :

- Ve čtvrtek 30. prosince si přišli pro požehnání koledníci Tříkrálové charitní sbírky.
- Ve středu 29. prosince bylo koledování u jesliček, kterého se zúčastnilo několik našich rodin.Poté bylo posezení při čaji a vánočního cukroví na faře.

- Na štědrý večer  jako každý rok  byla pro zájemce společná večeře na faře. 
- V pátek 24. prosince v 16.00 bylo v rokycanském kostele  půlhodinové setkání u jesliček se zpěvem koled a rozdáváním světla z Betléma.
- Na štědrý den v rokycanském kostele za přítomnosti místostarostky paní Marie Hlávkové, bylo požehnáno Betlémské světlo, které přinesli rokycanští skauti.
- V sobotu 18. prosince třináct rokycanských skautů přineslo na faru Betlémské světlo. 
- V neděli v podvečer 12. prosince proběhlo  na faře v Rokycanech  Adventní setkání Čechů z Rumunska, které vedl Mons. Josef Žák.

- Adventní rekolekce pro manžele v sobotu 11. prosince proběhla na faře v Těnovicích pod vedením jáhna Jindřicha Fencla. Zúčastnilo se pět manželských párů.
- Duchovní obnovy v Jesenici od 10. - 12. prosince 2010 pod vedením P. Didaka OFM se zúčastnila dvě děvčata z naší farnosti .
- V neděli 5. prosince byla v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech mikulášská nadílka, které se zúčastnilo kolem 120 dětí s rodiči.
- V pátek 3. 12. a v sobotu 4. 12. proběhla pod vedením Mons. Pavla Kučery Adventní  duchovní obnova, které se zúčastnilo kolem čtyřiceti farníků. 
--------------------------------------------------------------------
- Od pátku 26. 11.  do neděle 28.11 se čtyři klucí z naší farnosti zúčastnili adventní obnovy TAMMÍM  v arcibiskupském semináři v Praze.
- V pátek večer společenství mužů odjelo na faru do Těnovic a zdrželi se tam do soboty.
- V pátek 26. listopadu na faře se setkaly ženy k výrobě adventních věnců. 
- V sobotu 13. listopadu se někteří naši farníci zúčastnili v Plzni rekolekce pod vedením Mons. Josefa Žáka.
--------------------------------------------------------------------
- V neděli 31. října bylo v Rokycanech v 16.00 hodin setkání ministrantů.
- V sobotu 30. října a v úterý 2. listopadu proběhly pobožnosti za zemřelé na našich devatenácti hřbitovech.
- Ve čtvrtek 7. října  několik seniorů bylo s  jáhnem Jindřichem Fenclem  na pouti na Svaté Hoře.
-------------------------------------------------------------------
- V úterý  28. září  48 našich farníků spolu s P. Jaroslavem bylo autobusem na národní pouti ve Staré Boleslavi.
- V sobotu 25. září byl v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech při mši svaté vysvěcen k trvalému  jáhenství  Ing. Mgr. Jindřich Fencl..
- V neděli 19. září proběhlo v Rokycanech v 16.00 hodin setkání ministrantů.
- V sobotu 4. září jsme byli autobusem a několika auty na diecézní pouť v klášteře premonstrátů v Teplé.
----------------------------------------------------------------------
- V měsíci červenci proběhlo týdenní prázdninové setkání větších dětí z našeho vikariátu v Jesenici pod vedením pana Jindřicha Fencla.
- Od 19. do 24. července se někteří naši farníci zúčastnili v Plzni diecézních exercicií, které vedl P. Elias Vella.
- Setkání nejmenších dětí na začátku prázdnin proběhlo pod vedením Jindřicha Fencla  na faře v Těňovicích.
--------------------------------------------------------------------------------------
- V neděli 27. června bylo setkání Čechů z Rumunska tentokrát v Plzni. Na závěr nám požehnal v kapli sv. Františka náš otec biskup.
- Ve středu 23. června před prázninami si jako každý rok udělalo společenství mužů výlet na kolech.
-
 Rokycanský vikariátní den  proběhl v Rokycanech v sobotu 5. června 2010. Program pro nás připravilo společenství Koinonia Jana Křtitele z Litic.
--------------------------------------------------------------------------------------
- V sobotu 29. května se naše farnost připojila mezi farnosti, které otevřely svůj kostel veřejnosti při "Noci kostelů". 
- V sobotu 29. května jako každý rok jsme se zúčastnili v Plzni "Dnů víry".
- Ve středu 26. května jsme se sešli k modlitbě v modlitebně Jednoty bratrské v Dobřívě.
- V sobotu 22. května při slavení vigilie Slavnosti Seslání Ducha Svatého se sešlo k adoraci v kostele Panny Marie Sněžné kolem 40-ti věřících.
----------------------------------------------------------------------
- V sobotu 10. dubna večer se uskutečnila v Kamenném Újezdě jako každý rok Velikonoční veselice naší farnosti.
- O velikonoční vigilii Zmrtvýchvstání Páně v Rokycanech byli pokřtění tři naši bratři.
- O Velkém pátku 2. dubna jsme se sešli v 15.00 hodin v kostele Panny Marie Sněžné k pobožnosti Křížové cesty.
- Po večerní mši svaté v Rokycanech jsme se setkali s těmi, kteří se zúčastnili obřadu mytí nohou při společné večeři.
- Na zelený čtvrtek 1. dubna jsme se s několika farníky zúčastnili ranní mše svaté v plzeňské katedrále, při které otec biskup světil oleje.
---------------------------------------------------------------------
- O pašijové neděli  byla pobožnost křížové cesty v 15.00 hod. v Rokycanech na Kalvárii pod nemocnicí.
- V sobotu před Květnou nedělí 27. března byla dopoledne v rokycanském kostele kající pobožnost.
- V pátek 12. března začala postní rekolekce naší farnosti pod vedením Mons. Pavla Kučery. Obnova skončila v sobotu kolem 15.00 hodiny.
--------------------------------------------------------------------
- V únoru jako každý rok naše rodiny prožily zimní prázdniny na horách v Horní Blatné.
-------------------------------------------------------------------
- Ve čtvrtek 28. ledna jsme se setkali na naší faře k modlitbě s ostatními křesťany z Rokycan.
- Ve čtvrtek 14. ledna se uskutečnio ekumenické setkání v evangelickém sboru.
- Na začátku roku začala Tříkrálová sbírka rokycanské Charity.